יוזמים עסק Start Up - פרונטלי - ערב

מחיר 728 ש"ח

לסיום התהליך יש להשלים את הפרטים הבאים

ככל ושירותי הסיוע אינם ניתנים ישירות למורשה החתימה מטעם העסק, אלא לאיש קשר מטעמו של העסק, יש למלא את הסעיף הבא:
אני מאשר כי איש הקשר מטעמי אשר יקבל את שירותי הסיוע הוא:

 
אני הח"מ מצהיר/ה כי אני נמנה על אחת האוכלוסיות כפי שהן מפורטות בנספח ב' לתקנון שירותי הסיוע:
אני מאשר\ת קבלת עדכונים מהסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים וממעוף

אנו לא מקבלים תשלום מעסקאות המבוצעות בכרטיסי אמריקן אקספרס או דיינרס